(kindle / PDF) Pieci pirksti BY Māra Zālīte – exceedbdf.co.uk

Māra Zālīte ð 6 Review

Mata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa V Zi a ka viena no iev rojam kaj m latvie u dramatur m uzrakst jusi rom nu mani oti ieintri ja Un sprie ot p c bibliot k izst v t s rindas ne tikai mani vien Turkl t tik nesen izdota gr mata paman j s iek t Liel s las anas TOP 100 kas v l papildus uzkurin ja manu interesiDiem l atkal jau j atz stas ka san ca vilties Person gi man lasot oti tri iest j s t ds Sta islavskisks Neticu neticu neticu Neticu ne jau situ cijai dom ju aptuveni t tas ar Encounters with Rauschenberg u dramatur m Doctors, Ambassadors, Secretaries uzrakst jusi rom nu mani oti ieintri ja Un sprie ot p c bibliot k izst v t s rindas ne tikai mani vien Turkl t tik nesen izdota gr mata paman j s iek t Liel s las anas TOP 100 kas v l papildus Engendering Song uzkurin ja manu interesiDiem l atkal jau j atz stas ka san ca vilties Person gi man lasot oti tri iest j s t ds Sta islavskisks Neticu neticu neticu Neticu ne jau situ cijai dom ju aptuveni t tas ar

Free read ã PDF, eBook or Kindle ePUB ð Māra Zālīte

Pieci pirksti

„Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20 gadsimta 50 gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50–60 gadu mijā Grā T das viennoz m gas saj smas man nav jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau protams Sib rijas b rns atpaka Latvij b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu vietumis oti aizkustino i

Free download Pieci pirksti

Izmas Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmat burv gi st sti kas izst st ti caur maza b rna saj t m par atgrie anos no Sib rijas un par o atgrie an s prieku par b d m kas gad s atgrie oties m j s ta u neatrodot t s t das pa as k iepriek un par maza b rna sap iem piedz vojumiem un p rdz vojumiem da br d pam kot mal no Sib rijas saj t m kuru nemaz tur nebija tik daudz cik varb t b tu grib jies mazie st sti atg din ja par pa as b rn bu kad dz vojoties pa laukiem tika p t tas vardes ertas irzakas ce mal


10 thoughts on “Pieci pirksti

 1. says:

  Apžēliņ kā es šo brīnumu biju palaidusi garām nelasītuBeidzot uzzināju par ko tā vispārējā sajūsma Pirmkārt grāmata ir izcila O

 2. says:

  Tādas viennozīmīgas sajūsmas man nav jo tā īsti es Laurai nenoticēju Billei man ticība bija daudz lielāka Bet tā jau protams Sibīrijas bērns atpakaļ Latvijā bērnība vienmēr ar pasaules atklāšanu vietumis ļoti aizkustinoši

 3. says:

  Patika Kaut gan nevienmērīgi brīžiem ļoti ļoti labi brīžiem nekā Brīžiem šķiet ka Zālīte aizmirsusi ka Laurai pieci g

 4. says:

  Es lasīju un atcerējos sevi kā bērnu Visus tos lielos pārdzīvojumus par mazām lietām Atcerējos to brī

 5. says:

  paķēra jauku Billes laiku vaibu bet iespējams ka tas bija pat ļoti nevietā – Alberts Bels tieši bez liekvārdības skaidri un kodolīgi rakstījis pasaulē visas nelaimes ceļas no salīdzināšanas bet ir grūti grūti grūti aizmirst Belševicas bērnišķīgi jauko traģisko pelēko raibo meitenīti Billi salīd

 6. says:

  Ziņa ka viena no ievērojamākajām latviešu dramaturģēm uzrakstījusi romānu mani ļoti ieintriģēja Un spriežot pēc bibliotēkā izstāvētās rindas ne tikai mani vien Turklāt tik nesen izdota grāmata pamanījās iekļūt „Lielās lasīšanas” TOP 100 – kas vēl papildus uzkurināja manu interesiDiemžēl atkal jau jāat

 7. says:

  burvīgi stāsti kas izstāstīti caur maza bērna sajūtām par atgriešanos no Sibīrijas un par šo atgriešanās prieku par bēdām kas gadās atgriežoties mājās taču neatrodot tās tādas pašas kā iepriekš un par maza bērna sapņiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem dažbrīd pamūkot malā no Sibīrijas sajūtām kuru nemaz tur nebija tik daudz cik varbūt būtu gribējies mazie stāsti atgā

 8. says:

  Ko jums mācīja skolā viņš jautāja māksliniecei Redzēt viņa atbildēja Un pēkšņi es sapratu ko man m

 9. says:

  To cik milzīga ir Latvijas vēstures trauma vislabāk parāda bezgalīgais literārais materiāls ko tā radījusi un kurā katra personāža pārdzīvojumi ir vienreizēji un neatkārtojami Pieci pirksti caur bērna stāstu ir gaiši ticiet man piecgadnieki spēj domāt tieši tik tēlaini un vēl tēlaināk b

 10. says:

  Tai buvo pirmoji mano gyvenime latvių literatūros knyga Įspūdis puikus knygyne ieškosiu ką dar išleido lietuviškai nuostabioji Mara Zalite Penki pirštai tai istorija apie iš Sibiro grįžusią jauną šeimą pasakojama penkiametės šeimos mergaitės iš vaiko perspektyvos ir vaiko žodžiais Kartais graudu net ašarą kitą išspaudžia o kartais vaikiški atradimai juokingi net komiški rekomenduoju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *