[همسایه‌ ها free] ebook By Ahmad Mahmoud – DOC, Kindle eBook or Book Read

READ & DOWNLOAD همسایه‌ ها

ن دگرگونی در همسایه‌ ها برای خالدقهرمان داستان به تدریج اتفاق می‌افتد با شرح دقیقی که در کتاب آمده است همراه با تحولات جامعه توصیفات و تصویرسازی‌ ها کاملا ما را به فضای جامعه و مردم آشنا می‌کند این هم نقطه قوت و مهارت دیگری از محمود است مهم‌ تر آنکه کلیشه در رمان نیست احمد مردم را بهانه برای شعارها و عقاید خود نمی کند مردم کاملا مردم هستند با حرف‌ های خودشان داستان رنج و تلخی واقعیت با بیان زیبا و روایت عالی محمود برای خواننده شیرین هضم می‌شود رمان در اوج تمام می‌شود گویا داستان یک شهر ادامه زندگی خالد است. the story of men and women who live in one of those old big housessharing rooms and events

READ & DOWNLOAD á EXCEEDBDF.CO.UK Û Ahmad Mahmoud

همسایه‌ ها

داستان رمان نگاهی به زندگی پایین‌ ترین طبقات مردم ایران در شهر اهواز و از دیدگاه جوانی به نام خالد است زمان داستان در دوره ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق است و به نوعی می‌توان گفت فعالیت‌ های حزب توده و تاثیرات آن در طبقه پایین و عمدتا کم سواد کشور را برای بسیج شدن در حرکت ملی کردن صنعت نفت نشان می‌دهد از این بابت می‌ توان گفت که گرایش‌های ذهنی و سیاسی نویسنده به صورتی کاملا پررنگ در متن داستان به چشم می‌خوردداستان در نهایت با کودتای ۲۸ مرداد به پایان می‌رسد، هرچند در هیچ یک از مراحل داستان وقایع سیاسی. Hamsayeh ha The Neighbors 1974 Ahmad MahmoudAhmad Mahmoud was a prominent Iranian novelist One of his works The neighbors stands out as one of the most notable novels in modern Persian LiteratureThe Neighbors by Ahmad Mahmoudtranslated by Nastaran Kherad This coming of age story set in southwestern Iran during the nationalization of the oil industry in 1951 is the first English translation of the work of a prominent Iranian novelist 1976 1353 502 1357 456 1362 1983 20 1345 1346 1353 09071399

Ahmad Mahmoud Û 1 REVIEW

و تاریخی ملی شدن صنعت نفت به صورت مستقیم به چشم نمی‌خورد و تنها بازتاب آن ها در میان مردم طبقه پایین کشور دیده می‌شوداحمد استاد مسلم زبان و فضا سازی است او نویسنده داستان های کارگری است و در این راه بسیار موفق می‌باشد آثارش به لحاظ فضا بازتاب همه ی جنوبی‌ ها است زاویه دید رمان اول شخص مفرد است سیر تحول شخصیت قهرمان داستان به خوبی پرداخت شده است این سیر تحول مرا یاد پابرهنه‌ها اثر زاهاریا استانکو می‌اندازد آنجا هم قهرمان پسربچه‌ای است که در انتها فلسفه و دیدش تکامل پیدا می‌کند و دارای نگرش جدیدی می‌شود ای. i learned to think as a adult lady coz i thought i m old enought same as khaled coz i was just 9 years old


10 thoughts on “همسایه‌ ها

 1. says:

  همسایه ها Hamsayeh ha The Neighbo

 2. says:

  DNF at 70% I might come back to this many years from now when I'm wiser hopefully and have patience with novels about Iran's contemporary history and the events surrounding the Nationalization of Oil and the 1953 c

 3. says:

  A fantastic narrattion from a period of time before Iran's revolution Characters are concrete and real you feel them

 4. says:

  i learned to think as a adult lady coz i thought i'm old enought same as khaled coz i was just 9 years old

 5. says:

  A well narrated story regarding political fights to the oil nationalization in yIran The story at first has a sweet narration of the writer's family and neighbourhood and his home town and shows a great interest and passion for them as he takes you along to the alleys and shores of the city's river Karoun while you accompany the writer in his narration of his neighbourhood and the people around him as you can't put the book down T

 6. says:

  I found it hard to engage with the story andor translation; I think it had something to do with it being in mostly present tense which may not translate as well as it would read in the original Persian I wanted to finish it and get a ground perspective on that era in Iran but I couldn't manage to do it

 7. says:

  the story of men and women who live in one of those old big housessharing rooms and events

 8. says:

  a good and successful iranian novel

 9. says:

  best book ever his hand writing is like Gabriel Garsia Markez

 10. says:

  One of the best Iranian books there is